Najczęściej kupowane

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sprzedającym jest firma Jacek Szempliński SKA z siedzibą: 

ul. Tulipanowa 25, 05-082 Kwirynów, Polska, posiadająca NIP: 1182245652 Regon: 52269794200000 (adres poczty elektronicznej:

biuro@youhe.pl), zwany dalej Sprzedawcą.

2) Kupującym jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej bądź osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą
elektroniczną za pośrednictwem Sklepu bądź zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której
przedmiotem jest towar.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

3) Przedmiotem sprzedaży są towary wystawione w chwili składania zamówień na stronie
www.youhe.pl za pośrednictwem sieci Internet.

DEFINICJE

4) Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

a) Towar – lotki do badmintona, sprzęt sportowy lub inna rzecz przeznaczona do sprzedaży przez Sprzedawcę;

b) Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą czy zawodową, w tym zawiera umowę
sprzedaży, której przedmiotem jest towar;

c) Konto – indywidualny panel administracyjny udostępniony Kupującemu na stronie
internetowej Youhe.pl, służący w szczególności do nabywania od Sprzedawcy towarów;

d) Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy;

e) Cennik - spis towarów z podaniem ich cen;

f) VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce
wynoszącej 23 %;

g) Sklep – sklep Youhe.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

h) Zamówienie specjalne – zamówienie, którego przedmiotem jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

i) Dostawca – przedsiębiorca, który świadczy usługi przewozu rzeczy bądź usługi pocztowe.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5) Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą
elektroniczną:

a) założenie i prowadzenie Konta;

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

c) otrzymywanie informacji handlowej w postaci newsletter’a, po uprzedniej zgodzie
Kupującego.

6) Warunki techniczne niezbędne do korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
wymagają: połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email),
oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, takich jak np.: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, itd.

7) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierania w sposób dorozumiany, poprzez zaistnienie okoliczności, określonych w pkt 5 a i b bądź po wyrażeniu zgody przez Kupującego na otrzymywanie informacji handlowej w postaci newsletter’a.

8) Kupujący jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9) Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez Sprzedawcę na adres mail: biuro@youhe.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.

10) Kupujący może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@youhe.pl.

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

11) Zamówienie u Sprzedawcy można składać poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu złożenia zamówienia na stronie internetowej michelson.pl nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

12) W razie złożenia zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że zobowiąże się do jego przestrzegania poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji przy dokonywaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Kupujący niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia i numerem zamówienia wraz z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na link zawarty
w wiadomości. Zamówienie jest dokonane z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia jego dokonania przez Kupującego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13) Zgodnie z , Sprzedawca jest obowiązany do ochrony danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi.

14) Sprzedawca przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku przedsiębiorców, numer telefonu, adres e-mail. Dane te pozyskiwane są przez Sprzedawcę w wyniku założenia Konta przez Kupującego bądź złożenia przez niego zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz realizacji działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

15) Dane te są udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług hostingowych, podmiot świadczącym usługi księgowe, przewoźnikom. Ponadto dane  udostępniane są organom państwa na podstawie odrębnych przepisów.

16) Kupujący ma prawo żądania wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Ponadto ma prawo żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW

17) Poszczególne egzemplarze towarów z uwagi na proces ich wytworzenia mogą różnić się od siebie.

18) Prezentowane na stronach internetowych sklepu youhe.pl fotografie towarów i inne formy ich wizualizacji oraz prezentacji nie oddają jej rzeczywistej wielkości, mając jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja towarów dawała wyobrażenie ich masy (wielkości).

19) Sprzedawca poświadcza jakość towarów. Lotki posiadają certyfikat BWF.

PŁATNOŚCI I CENY

20) Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przedpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy;

b) za pośrednictwem systemu płatności PayU lub PayNow;

21) Kupujący dokonuje płatności w terminie siedmiu dni od dnia dokonania zamówienia. W tytule płatności podaje numer zamówienia.

22) Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie należności publiczno – prawne, w szczególności podatek VAT.

23) Cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póz. zm.).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

24) Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

25) Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w terminie do 10 dni roboczych od daty dokonania zamówienia przez Kupującego i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub przekazem pocztowym bądź z chwilą autoryzacji zamówienia w razie dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayU.

26) Rozpoczęcie realizacji zamówienia specjalnego następuje po jego wytworzeniu. O przewidywalnym terminie wytworzenia towaru sprzedawca zawiadomi Kupującego.

27) Kupujący otrzymuje towar w terminie do 10 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

28) Nie naruszając postanowień określonych w pkt 46 Regulaminu Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez rezygnację z zamówienia przed rozpoczęciem wysyłki towaru zawiadamiając o tym Sprzedawcę. Nie dotyczy to jednak umowy sprzedaży towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta w wyniku złożenia zamówienia specjalnego.

29) W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa określonego w pkt 28 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci mu otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego informacji o rezygnacji z zamówienia. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

30) Realizacja zamówienia następuje na adres podany przez Kupującego na formularzu zamówienia. W przypadku podania błędnego adresu, Kupujący  odpowiada za szkodę jaką poniósł Sprzedawca realizując zamówienie.

31) Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie Kupującego, po podaniu wszystkich danych  potrzebnych jej do wystawienia. Rachunek lub faktura jest jednym z dowodów zawarcia umowy sprzedaży.

32) Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Postanowienia pkt 29 stosuje się odpowiednio.

33) Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem pkt 34.

34) Koszt dostawy wynosi 16 zł. 

35) W przypadku nieobecności Kupującego dostawca pozostawi Awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości zamówienia kolejnej dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni liczone od dnia pozostawienia Awizo. Po tym terminie towar zostanie przesłany do Sprzedawcy.

36) Przed dokonaniem odbioru przesyłki, Kupujący ma możliwość sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu.

37) Jeżeli Kupujący odbierając przesyłkę stwierdzi jej ubytek lub uszkodzenie ma możliwość odmowy przyjęcia przesyłki, żądając od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody.

38) Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki, nie
dający się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie
Dostawcę i żądania od niego ustalenia stan przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od
dnia odbioru przesyłki.

39) Zaleca się aby Kupujący zawiadamiając Sprzedawcę o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki,
przesłał również kopie protokołu szkody i listu przewozowego.

REKLAMACJE

40) Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad. Sprzedawca
nie udziela na towary gwarancji. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo wnieść
reklamacje do Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Odpowiedzialność Sprzedawcy
z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku gdy Kupującym jest inna osoba niż Konsument.

41) Reklamacje można wnosić w jakikolwiek sposób w tym: pisemnie wysyłając bądź składając
osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail:
biuro@youhe.pl.

42) Do reklamacji Konsument może dołączyć dowód zawarcia umowy sprzedaży,
w szczególności: paragon, faktura. W przypadku braku dołączenia dowodu zawarcia umowy
sprzedaży do reklamacji ustalone zostanie czy towar został zakupiony w sklepie. W przypadku
potwierdzenia zakupu reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi.

43) Sprzedawca odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.

44) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym zakresie Konsument może
skierować sprawę do właściwego:

a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji;

b) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej;c) Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

45) W przypadku gdy Kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa
do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru
w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy. 

46) Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za
niezawartą, wówczas:

a) Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni, w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

b) Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania
od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt 48 i 49.

47) Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Jednocześnie Sprzedawca
zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do
chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

48) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

49) Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

50) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Towary mogą
być w zwykłym trybie przesłane pocztą. Koszty zwrotu towaru kurierem wynoszą 19 zł.

51) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w wypadku zawarcia umowy sprzedaży
towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji
Konsumenta w wyniku złożenia zamówienia specjalnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52) Regulamin może zostać zmieniony jedynie z ważnej przyczyny. Każdy Kupujący zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez sprzedającego na stronie youhe.pl informacji
o zmianie Regulaminu. Osoby te zostaną poinformowane o zmianie regulaminu na wskazanych
przez nich adres, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu. Kupujący
ma prawo do poinformowania Sprzedawcy o braku akceptacji zmian w Regulaminie.

53) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i innych ustaw.

54) Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności
danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
biuro@youhe.pl